Lenka Filipová

Len­ka Fili­po­vá je na čes­ké a slo­ven­ské kul­tur­ní scé­ně znač­kou hudeb­ní kva­li­ty, úspě­chu, ale i neo­by­čej­né lid­ské skrom­nos­ti. Kon­cer­ty plné emo­cí, vir­tu­óz­ních muzi­kant­ských výko­nů, komu­ni­ka­ce s pub­li­kem, celá řada hitů a neko­neč­ná ener­gie posou­vá Len­ku Fili­po­vou stá­le výš mezi eli­tu čes­kých a slo­ven­ských umělců.

 

Má veli­kou radost z pozvá­ní zahrát a zazpí­vat v Konstantinkách. Navíc to bude úpl­ně popr­vé! Při­pra­ví si pro vás spous­tu srd­co­vek s kyta­rou, smyčci a svými skvělými hosty.

 

 

 

Kulturní dům v Konstantinových Lázních, pátek 9. prosince od 20:00

 

Zdroj: Konstantinky

 

Štítky: